Polityka Prywatności

1. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Autocon GmbH
Hardenbergstraße 19
10632 Berlin

Niemcy

Tel.: +49 89 / 2006068-0
E-mail: info@auticon.de
Strona internetowa: www.auticon.de

2. Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest:

AVIATICS Zarządzanie kosztami i bezpieczeństwem GmbH & Co. KG
Kieshecker Weg 148

0468 Düsseldorf

Niemcy

E-mail: datenschutz@aviatics.de
Telefon: +49 211 / 95 78 40
Witryna internetowa: www.aviatics.de

3. Wykorzystanie plików cookies

strona auticon wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki, które są zapisywane w systemie komputerowym użytkownika przez przeglądarkę. Gdy strona jest otwierana, pliki cookies mogą być przenoszone na odwiedzaną stronę, umożliwiając identyfikację użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze stron internetowych.

Zawsze możesz sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć. Pamiętaj, że możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, jeśli wyłączysz pliki cookie.

4. Tworzenie plików dziennika

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, auticon zbiera dane i informacje za pomocą zautomatyzowanego systemu i przechowuje je w plikach dziennika serwera.

Zautomatyzowany system może gromadzić następujące dane:

Informacje o typie przeglądarki i wersji przeglądarki

System operacyjny użytkownika

Dostawca usług internetowych użytkownika

Adres IP użytkownika

Dostęp do daty i godziny

Witryny odsyłające

Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp z naszej strony internetowej

Celem przetwarzania danych jest dostarczanie zawartości naszej strony internetowej, optymalizacja naszej strony internetowej oraz zapewnienie prawidłowego działania naszych systemów informatycznych. Dane pliku dziennika są zawsze przechowywane oddzielnie od innych danych osobowych użytkowników.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

W przypadku skorzystania przez osobę, której dane dotyczą z możliwości zarejestrowania się w serwisie administratora danych poprzez podanie własnycch danych osobowych, dane w formularzu wejściowym zostaną przekazane administratorowi. Dane będą przechowywane wyłącznie w celu wewnętrznego wykorzystania przez administratora.

Podczas rejestracji zapisywany jest adres IP użytkownika wraz z datą i godziną rejestracji. Ma to na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z usług. Nie udostępnimy tych danych stronom trzecim, chyba że będzie to wymagane przez prawo.

Rejestracja jest wymagana do dostarczania treści lub usług. Zarejestrowane osoby mogą zawsze usunąć lub zmienić zapisane dane. Osoba, której dane dotyczą, zawsze ma prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych, które jej dotyczą.

6. Sposoby kontaktu z nami

Na stronie internetowej auticon znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego przez nas adresu e-mail. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem jednego z tych kanałów, przekazane przez nią dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Dane te są przechowywane wyłącznie w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie udostępnimy tych danych stronom trzecim.

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia celu przechowywania danych. Dane mogą być przechowywane poza tym okresem, jeżeli jest to przewidziane przez prawodawców europejskich lub krajowych w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach regulujących administratora.

Gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać lub upłynie jeden z okresów przechowywania wymaganych przez powyższe przepisy, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Wszędzie tam, gdzie przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa wobec administratora:

8.1 Prawo dostępu

Możesz zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe.

Jeśli tak, masz prawo zażądać od administratora następujących informacji:

 1. cele przetwarzania;
 2. kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 4. planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 5. istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 8. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o stosowanej logice, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo do informacji, czy Twoje dane osobowe są lub zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście masz prawo zostać poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach opisanych w art. 46 RODO dotyczących przekazywania danych.

8.2 Prawo do sprostowania

Masz prawo żądania od administratora sprostowania i/lub uzupełnienia dotyczących Twoich przetwarzanych danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki sprostować dane.

8.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w każdej z następujących okoliczności:

 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; Lub
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec Twoich.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli uzyskałeś ograniczenie przetwarzania zgodnie z powyższymi wymaganiami, zostaniesz o tym poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania.

8.4 Prawo do usunięcia

8.4.1. Masz prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub wnosisz sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO;
 4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

8.4.2. Jeżeli administrator upublicznił

Twoje dane osobowe i jest zobowiązany na mocy art. 17 ust. 1 RODO do usunięcia tych danych osobowych, to uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, musi podjąć rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, zażądałeś usunięcia przez tych administratorów wszelkich linków, kopii lub replikacji tych danych osobowych.

8.4.3. Prawo do usunięcia nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i (i) RODO oraz art. 9 ust. 3;
 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; Lub
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

8.5 Prawo do powiadomienia

Jeżeli skorzystałeś z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w stosunku do administratora, administrator musi poinformować każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, o każdym sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub niewykonalne.

Administrator musi poinformować Cię o tych odbiorcach, jeśli o to poprosisz.

8.6       Right to data portability

You have the right to receive your personal data which you have provided to the controller in a structured, commonly used and machine-readable format. You also have the right to transmit this data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data has been provided, where:

 1. the processing is based on consent pursuant to GDPR Article 6(1) point (a) or Article 9(2) point (a) or on a contract pursuant to GDPR Article 6(1) point (b); and
 2. the processing is carried out by automated means.

In exercising this right, you also have the right to have your personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible. The rights and freedoms of others must not be adversely affected by this right.

The right to data portability does not apply to the processing of personal data necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.

8.7 Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane do takich celów.

W kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany przy użyciu specyfikacji technicznych.

8.8 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja:

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem danych;
 2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje odpowiednie środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; Lub
 3. opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Decyzje takie nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust.

W przypadkach, o których mowa w lit. a) i c) administrator danych musi wdrożyć odpowiednie środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia swojego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

8.10 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych środków ochrony prawnej przed sądem, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego stałego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO.

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, musi poinformować skarżącego o przebiegu i wyniku rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

9. Udostępnianie danych podmiotom trzecim

mapy Google

Ta strona korzysta z Map Google. Mapy Google są obsługiwane przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych zebranych automatycznie oraz danych wprowadzonych przez firmę Google, jednego z jej przedstawicieli lub dostawców zewnętrznych.

Warunki korzystania z Map Google można znaleźć w Warunkach korzystania z Map Google. Szczegółowe informacje znajdziesz w centrum ochrony danych google.de: Przejrzystość i opcje oraz przepisy dotyczące ochrony danych.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics”, usługi świadczonej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), w celu analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe umieszczane na Twoim urządzeniu. Informacje zebrane przez pliki cookie są z reguły przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych.

Ta strona korzysta z anonimizacji adresu IP. Adres IP użytkownika jest skracany w obrębie państw członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Po skróceniu adresu IP nie można go powiązać z osobą. W ramach umowy powierzenia przetwarzania danych, którą operatorzy serwisu zawarli z Google Inc., Google wykorzystuje zebrane informacje do oceny korzystania ze strony i aktywności na stronie oraz świadczenia usług związanych z korzystaniem z internetu.

Masz możliwość uniemożliwienia przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki. Nie ma gwarancji, że będziesz mógł korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny, jeśli Twoja przeglądarka nie zezwala na pliki cookie.

Możesz również użyć wtyczki przeglądarki, aby uniemożliwić przesyłanie i wykorzystywanie informacji zebranych przez pliki cookie (w tym adres IP) do Google Inc. Poniższy link prowadzi do tej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Google Inc. wykorzystuje dane: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Alternatywnie możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych o Tobie w tej witrynie za pomocą jednego kliknięcia, które pobiera plik cookie rezygnacji. W tym celu Twoja przeglądarka musi zezwalać na ustawienie plików cookie. Jeśli regularnie usuwasz pliki cookie, będziesz musiał ponownie kliknąć łącze za każdym razem, gdy odwiedzisz tę witrynę.

Matomo

Nasza strona internetowa korzysta z Matomo, tak zwanej usługi analizy sieci. Matomo wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze, które pomagają nam analizować korzystanie z witryny. W tym celu informacje o użytkowaniu generowane przez pliki cookie (w tym skrócony adres IP) są przesyłane na nasz serwer i przechowywane w celu analizy użytkowania, co z kolei służy optymalizacji naszej strony internetowej. Twój adres IP jest podczas tego procesu anonimowy, dzięki czemu jako użytkownik pozostajesz dla nas anonimowy. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny nie będą przekazywane stronom trzecim. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak możesz nie mieć możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności tej witryny.

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie i analizę tych danych z Twojej wizyty, możesz sprzeciwić się ich przechowywaniu i wykorzystywaniu w dowolnym momencie, klikając:

W takim przypadku w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie rezygnacji, co oznacza, że ​​Matomo nie gromadzi żadnych danych sesyjnych. Uwaga: jeśli usuniesz swoje pliki cookie, plik cookie rezygnacji również zostanie usunięty i być może będziesz musiał go ponownie aktywować.

Facebook

Na naszej stronie korzystamy z komponentów dostawcy facebook.com. Facebook jest spółką Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, która jest wyposażona w taki komponent, ten komponent powoduje, że przeglądarka, z której korzystasz, pobiera odpowiednią reprezentację komponentu Facebooka. W ramach tego procesu Facebook jest informowany o tym, która konkretna strona naszej witryny jest aktualnie odwiedzana.

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej witryny po zalogowaniu się na Facebooku, Facebook wykorzystuje informacje zebrane przez komponent, aby zidentyfikować, którą konkretnie stronę odwiedzasz i przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta na Facebooku. Na przykład, jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” lub skomentujesz, informacje te zostaną przesłane na Twoje osobiste konto użytkownika na Facebooku i tam zapisane. Ponadto informacja o tym, że odwiedziłeś naszą stronę, zostanie przekazana do Facebooka. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy klikniesz na komponent, czy nie.

Jeśli chcesz zapobiec przekazywaniu i przechowywaniu danych o Tobie i Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej za pośrednictwem Facebooka, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony. Informacje o ochronie danych Facebooka zawierają bardziej szczegółowe informacje, w szczególności o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Facebooka, o Twoich prawach w tym zakresie oraz o możliwościach ustawień w celu ochrony Twojej prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter

Nasza strona internetowa zawiera funkcje firmy Twitter Inc. 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Jeśli korzystasz z Twittera, a zwłaszcza z funkcji „Re-Tweet”, Twitter łączy Twoje konto na Twitterze z odwiedzanymi stronami internetowymi. Zostanie to ogłoszone innym użytkownikom na Twitterze, zwłaszcza Twoim obserwatorom. W ten sposób przesyłane są również dane do Twittera.

Jako dostawca naszej strony internetowej nie jesteśmy informowani przez Twittera o treści przesyłanych danych ani o ich wykorzystaniu. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: http://twitter.com/privacy

Należy jednak pamiętać, że ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem http://twitter.com/account/settings

Vimeo

Do integracji filmów używamy dostawcy Vimeo. Vimeo jest obsługiwane przez Vimeo, LLC, z siedzibą pod adresem 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Na niektórych naszych stronach internetowych używamy wtyczek dostawcy Vimeo. Kiedy uzyskujesz dostęp do stron w naszej witrynie, które są wyposażone w taką wtyczkę – na przykład naszej biblioteki multimediów – nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo i wyświetlana jest wtyczka. Spowoduje to przesłanie do serwera Vimeo, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany jako członek Vimeo, Vimeo przypisze te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. kliknięcie przycisku startowego filmu, informacja ta jest również przypisywana do Twojego konta użytkownika. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Vimeo i usuwając odpowiednie pliki cookie Vimeo przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Vimeo, a także Twoje prawa w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Youtube

Na naszej stronie internetowej korzystamy z YouTube. Jest to portal wideo YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, zwany dalej „YouTube”. YouTube jest spółką zależną Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.

Poprzez certyfikację zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Active

Google i jego spółka zależna YouTube gwarantują, że przepisy UE dotyczące ochrony danych będą przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Korzystamy z YouTube w połączeniu z funkcją „Zaawansowany tryb prywatności”, aby wyświetlać Ci filmy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej obecności w Internecie. Według YouTube funkcja „Rozszerzony tryb ochrony danych” oznacza, że ​​określone poniżej dane zostaną przesłane na serwer YouTube tylko wtedy, gdy faktycznie uruchomisz film.

Bez tej „Rozszerzonej polityki prywatności” połączenie z serwerem YouTube w USA zostanie nawiązane, gdy tylko uzyskasz dostęp do jednej z naszych stron internetowych, na których osadzony jest film YouTube.

To połączenie jest wymagane, aby móc wyświetlić odpowiedni film na naszej stronie internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W tym czasie YouTube będzie rejestrować i przetwarzać przynajmniej Państwa adres IP, datę i godzinę oraz odwiedzoną stronę internetową. Ponadto nawiązywane jest połączenie z siecią reklamową Google „DoubleClick”.

Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany do YouTube, YouTube przypisze informacje o połączeniu do Twojego konta YouTube. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz albo wylogować się z YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej, albo dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika YouTube.

W celu zapewnienia funkcjonalności i analizy zachowań użytkowników YouTube zapisuje na stałe pliki cookie za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na takie przetwarzanie, masz możliwość uniemożliwienia zapisywania plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w punkcie „Pliki cookie” powyżej.

Dalsze informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych, a także o przysługujących Państwu prawach i możliwościach ochrony w tym zakresie Google przechowuje w bazach danych wymienionych w https://policies.google.com/privacy dostępne informacje o ochronie danych.

10. Podstawa prawna przetwarzania

W przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną takiego przetwarzania jest unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) art. 6 ust. 1 lit. a).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Obejmuje to również czynności przetwarzania niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony interesu istotnego dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, a nadrzędny charakter wobec tych interesów nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem naszej firmy jest prowadzenie naszej działalności gospodarczej.

11. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązującego ustawowo okresu przechowywania. Po wygaśnięciu okresu przechowywania dane są rutynowo usuwane, chyba że jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy prawnej.

Skip to content